Naturresursinsitutets (Luke) PeltoOptimi-projekt upprättades för att kartlägga de finländska åkrarnas avkastningspotential och skapa graderingskriterier utgående från åkrarnas grundegenskaper och avkastningspotential. Utgående från dessa utvecklades verktyget PeltoOptimi som hjälper jordbrukaren identifiera de bästa och sämsta skiftena baserat på många egenskaper, och därigenom styra åkeranvändningen effektivare. Verktyget kommer att finnas tillgängligt via Lukes Ekonomidoktorn-portal.

Så fungerar PeltoOptimi

PeltoOptimi-verktyget föreslår olika användningsområden för skiftena utgående från avkastningspotential och övriga egenskaper. Verktyget delar upp skiftena i hållbar effektivering, extensifiering och beskogning (bild 1).

 

Bild 1. PeltoOptimi-verktygets verksamhetsprincip.

Verktyget delar upp skiftena i tre steg. I det första steget delas gårdens basskiften upp i följande klasser: hållbar effektivering (grön), extensifiering (orange), mellanbra skiften (gul) eller beskogning (mörkbrun) utgående från skiftets basegenskaper (bild 2). Meningen med extensifieringsklassen är att flytta gårdens svagaste skiften från livsmedelsproduktion till förgröningsåtgärder (bild1).

I det andra skedet används satellitbilder för att bedöma varje skiftes produktionskapacitet. Sedan 2016 används automatiskt material från Sentinel 2 som fås via Lantmäteriverket. Äldre satellitbilder baserade sig på material från Landsat 8. Materialet uppdateras automatiskt varje år. Utgående från satellitbilderna produceras ett vegetationsindex (NDVI) som beskriver skiftets tillväxtpotential. NDVI-indexet räknas ut skilt för varje gröda baserat på satellitbilder från den mest kritiska tillväxtpunkten. På så sätt fås information om varje skiftes avkastningspotential.

 

Bild 2. Graderingsprocessen sker i tre steg. Resultatet är en gårdsvis handlingsplan för markanvändning.

De färgkoder som skiftena tilldelats i det första graderingsskedet hålls antingen oförändrade eller ändras ett steg åt någondera hållet. Till exempel i ett fall där ett skifte tilldelats en grön kod i det första graderingsskedet kan färgen ändras till gult på grund av en stor svacka i produktionskapaciteten.

Vidare beaktar verktyget vattendragen, men endast så att ett skifte som baserat på avkastning blir klassat som mellanbra (gul) kan ändra färg till klarrött för att minska risken för urlakning.

Det tredje graderingsskedet utgår från basskiftets jordmån. Ett rött skifte (extensifiering) med torvjord styrs istället till beskogning. Till slut bedöms logistiken: om det till exempel bland de gröna skiftena finns ett rött skifte, flyttas det till hållbar effektivering av logistiska skäl.

PeltoOptimi-verktyget tillgängligt via Ekonomidoktorn

Jordbrukarna kommer åt PeltoOptimi-verktyget via Ekonomidoktorn-portalen så fort det lanseras. Med ett eget användarnamn och lösenord kan man granska hur gårdens skiften graderats. Den egna gårdens skiften syns med basskiftets signum och graderingsresultat i en tabell (bild 3). Senare blir det möjligt att bevilja åtkomst till gårdens resultat för andra parter. Egenskapen kan vara till nytta till exempel vid rådgivningsbesök eller vid åkermarksaffärer.

Bild 3. Skiftesvis gradering i Ekonomidoktorn-portalen.

Portalen visar även PeltoOptimi-verktygets resultat som kartor (bild 4). För att uppskattningen av avkastningspotentialen för varje skifte ska vara pålitlig, är målet att minst tre satellitbilder ska ha använts vid graderingen. Tjänsten kommer att visa skiftesvis ifall detta kriterium inte uppfyllts, och om skiftets lämplighet därför tillfälligt baserar sig endast på fysikaliska egenskaper. Materialet förväntas vara heltäckande inom ett par år.

 

 

 

 

 

Bild 4. PeltoOptimi-verktygets stegvisa gradering som kartbilder

PeltoOptimi-verktyget har utvecklats i samarbete med OPAL-Life-projektet. Utvecklingen av verktyget fortsätter utgående från testanvändning och feedback från jordbrukarna. Bakgrundsmaterialet uppdateras kontinuerligt. PeltoOptimi-verktyget kommer att kunna testas under vintern och blir tillgängligt för alla jordbrukare före sommaren 2019.