Jordbruket och livsmedelsproduktionen verkar i en komplex miljö, där man måste ta hänsyn till såväl åkrar, väder och infrastruktur som en mängd ekonomiska och politiska faktorer. Europeiska unionen och Finlands nationella jordbrukspolitik har stor inverkan på vad som odlas, i vilken omfattning och hur allt detta är lönsamt. Jordbruksstöden är en viktig del av nästan alla finländska odlares vardag.

Inom projektet OPAL-Life undersöks hur användningen av åkermark kan optimeras genom att fokusera produktionsinsatserna rätt: vid behov genom att öka dem på högavkastande skiften och minska dem på lågavkastande skiften. Detta möjliggör bättre skörd på de bästa åkerskiftena samtidigt som de sämst avkastande skiftena kan användas för annat. Genom dessa åtgärder kan bl.a. klimatvinster uppnås genom att andelen åkerareal som ska bearbetas kraftigt minskar och andelen året runt-vegetation ökar.

För att resultaten av projektet ska kunna tillämpas i maximal omfattning i Finland och även på andra områden med motsvarande produktionsförhållanden i Europa förankras OPAL i fyra områden i Finland. Områdena har valts så att de ska utgöra en så heltäckande representation av de olika jordmånstyperna och produktionsinriktningarna i Finland som möjligt. Ett annat viktigt kriterium vid valet av områden var att det fanns färdigt tillgängliga uppgifter och forskningsresultat samt ett aktivt rådgivningsnätverk. Bland gårdarna i projektområdena väljs ett antal ut till OPAL-projektets pilotodlarnätverk.