logo

Luonnonvarakeskus (Luke) on julkinen tutkimuslaitos, joka jatkaa Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT), Metsäntutkimuslaitoksen (Metla), Riista- ja kalatalouden tutkimuskeskuksen (RKTL) ja maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) asiantuntijatyötä biotalouden kaikilla osa-alueilla. Luke aloitti toimintansa vuoden 2015 alussa yllä lueteltujen tutkimuslaitosten yhdistyttyä.

Luonnonvarakeskus toimii OPAL-Life -hankkeen koordinaattorina ja Luken asiantuntijat osallistuvat hankkeen kaikkiin tehtäväkokonaisuuksiin liittyen maatalouden kestävän tehostamisen ratkaisuihin, maaperän ilmastopäästöihin, metsän kykyyn sitoa ilman hiilidioksidia, peltoluonnon monimuotoisuuteen, maatilan talousratkaisuihin, sosiaaliseen hyväksyttävyyteen, erilaisten tilasto- ja satelliittidatojen hyödyntämiseen sekä hankkeen viestintä- ja sidosryhmäyhteistyötehtäviin.

 

HY

Helsingin yliopisto on 8300 hengen kansainvälinen akateeminen yhteisö. Yliopisto toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja 17 muulla paikkakunnalla Suomessa. OPAL-Life –hankkeessa mukana oleva maataloustieteiden osasto on yksi viidestä maatalous- ja metsätieteellisen tiedekunnan osastosta. Maataloustieteiden osaston tehtävä on maa- ja puutarhatalouden kasvintuotantoa, kotieläintuotantoa sekä näiden teknologiaa koskeva tieteellinen tutkimus sekä siihen perustuva ylin opetus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

OPAL-Life -hankkeessa maataloustieteiden osaston tutkijat suorittavat peltojen maaperäanalyysejä.

 

FGI_fi_rgb

Yli 200-vuotias Maanmittauslaitos tekee erilaisia maanmittaustoimituksia kuten esimerkiksi lohkomisia ja tilusjärjestelyjä sekä tuottaa kartta-aineistoja ja edistää niiden yhteiskäyttöä. Maanmittauslaitos turvaa maanomistuksen ja luototusjärjestelmän ylläpitämällä kiinteistöjen lainhuutoja ja kiinnityksiä sekä muita kiinteistöjen tietoja rekistereissään. Keskeisiä tehtäviä ovat myös paikkatiedon tutkimus ja soveltaminen sekä tietojärjestelmien kehittämistehtävät. Maanmittauslaitoksella on toimipaikkoja 37 paikkakunnalla ympäri Suomen, Maarianhaminasta Ivaloon. Työntekijöitä on yhteensä noin 2 000. Organisaatio koostuu keskushallinnosta sekä neljästä toimintayksiköstä, jotka ovat Tuotanto, Yleishallinto, Tietotekniikan palvelukeskus ja Paikkatietokeskus.

OPAL-Life -hankkeen kumppaneina toimivat Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen asiantuntijat. Heidän tehtävänään on hankkeessa satelliitti- ja lennokkidatan hankkiminen ja datan analyysit peltojen biomassantuottokyvyn arvioinnin tukena.

 

MTK_LA01_perus_____V___CMYK

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on ammatti- ja etujärjestö maanviljelijöille, metsänomistajille ja maaseutuyrittäjille. MTK:n jäsenkunnan ammatteja ja elinkeinoja yhdistää se, että ne kaikki perustuvat uusiutuviin luonnonvaroihin ja niiden kestävään ja taloudelliseen hyödyntämiseen. Alueellista toimintaa ja vaikuttamista tekevät 14 MTK-liittoa ja 357 MTK-yhdistystä sekä 75 metsänhoitoyhdistystä. Maataloustuottajayhdistyksiin kuului vuoden 2017 lopussa 122 034 jäsentä ja 40 080 jäsentilaa. Jäsenten määrä metsänhoitoyhdistyksissä oli 204 060.

MTK:n rooli OPAL-Life -hankkeessa on hanketulosten tiedottaminen omien tiedotuskanaviensa kautta sekä  järjestämällä tilaisuuksia ja seminaareja.

ProAgria-logo4v

ProAgria on valtakunnallinen maatalousalan neuvonta- ja kehittämisorganisaatio. ProAgria tarjoaa palveluja ja osaamista maatalouden ja yritystoiminnan kilpailukyvyn kehittämiseen. 11 alueellista ProAgria Keskusta yhdessä ProAgria Keskusten Liiton kanssa muodostavat suomenkielisen maaseudun asiantuntijaorganisaation, joka on osa ProAgria-ryhmää. Ryhmässä ovat myös mukana ruotsinkieliset ProAgria Keskukset, Faba, ProAgria Maatalouden Laskentakeskus Oy, ProAgria Svenska Lantbrukssällskapens Förbund, Valio Oy Alkutuotanto ja ProAgria Keskusten Liitto.

ProAgria toimii OPAL-Life -hankkeessa erityisesti viljelijäyhteistyön edesauttajan ja tiedon välittäjän roolissa.

 

nsl_logo ny med text kopia jpg

Nylands Svenska Lantbrukssällskap är en registrerad förening grundad år 1856 under dåvarande namnet Nylands och Tavastehus läns lantbrukssällskap. Föreningens uppgift var, och är fortfarande, att ge rådgivning i lantbruksfrågor.