Maatalous ja ruuantuotanto toimivat monimutkaisessa ympäristössä, jossa on huomioitava pellon, sään ja infrastruktuurin lisäksi myös laaja joukko taloudellisia ja poliittisia tekijöitä. Euroopan unionin ja Suomen kansallinen maatalouspolitiikka vaikuttaa suuresti siihen, mitä viljellään, missä laajuudessa ja miten tämä kaikki kannattaa. Maatalouden tuet ovat tärkeä osa lähes jokaisen suomalaisen viljelijän arkea.

OPAL-Life -hankkeessa tutkitaan, miten pellonkäyttöä voidaan optimoida kohdentamalla tuotantopanokset oikein: tarvittaessa lisäämällä niitä korkeatuottoisilla lohkoilla ja taas vähentämällä heikkovasteisilla lohkoilla. Tämä mahdollistaa paremman sadon parhailta peltolohkoilta, jolloin huonommin tuottavat lohkot on mahdollista siirtää muuhun käyttöön. Näillä toimilla voidaan saavuttaa mm. ilmastohyötyjä, kun voimakkaasti muokattavan peltoalan osuus vähenee ja ympärivuotisen kasvillisuuden osuus kasvaa.

Jotta hankkeen tuloksia voidaan soveltaa mahdollisimman laajasti Suomessa ja myös muilla vastaavanlaiset tuotanto-olosuhteet omaavilla alueilla Euroopassa, OPAL-Life jalkautuu neljälle alueelle Suomessa. Alueet on valittu edustamaan Suomen erilaisia maaperätyyppejä sekä tuotantosuuntia mahdollisimman kattavasti. Valmiiksi käytettävissä olevien tietojen ja tutkimustulosten olemassa olo oli myös alueiden valinnassa tärkeää, samoin kuin aktiivinen neuvontaverkosto. Hankealueiden tilojen joukosta kootaan OPAL-Life -hankkeen pilottiviljelijäverkosto.

Hankkeen eteneminen (päivitetty 21.4.2021)

Työpaketti Tila
C1: Hankkeen avainverkostot Valmis.
C2: Työkalu maankäytön optimointiin Valmis. Pilottiversio optimointityökalusta on tehty ja sitä on testattu. Optimoinnista ja optimointityökalusta on kerätty palautetta, jota on käytetty työkalun edelleen kehittämisessä.
C3: Optimointityökalun testaus ja vaikutusten arviointi. Käynnissä. Työkalua on testattu pilottitiloilla ja se tuodaan laajamittaiseen käyttöön vähitellen. Ensimmäisenä työkalu on lanseerattu 1000 lounaissuomalaisen viljelijän käyttöön.
C4: Maankäyttömuutosten sosiaalinen hyväksyttävyys ja taloudellinen kestävyys Käynnissä. Sosiaalista hyväksyttävyyttä mittaavia haastatteluja ja kysely on tehty. Kerättyä aineistoa analysoidaan. Taloudellisen kestävyyden arviointi on käynnissä. Ensimmäiset tieteelliset artikkelit on julkaistu.
D1: Maankäyttömuutosten hillintävaikutukset ja merkitys maan kasvukunnolle ja monimuotoisuudelle Käynnissä. Hillintävaikutusten arvioinnin aineistonkeruu on käynnissä. Monimuotoisuusvaikutuksien aineistoa analysoidaan.
E1: Viestintä Käynnissä koko hankkeen ajan.
F1: Hallinto Käynnissä koko hankkeen ajan.
F2: After-Life Käynnissä. Luonnos on tehty, varsinainen suunnitelma tehdään hankkeen lopulla.