UPPFÖLJNINGSENKÄT OM DET FINLÄNDSKA JORDBRUKET UR ODLARENS PERSPEKTIV

År 2018 skickade vi en enkät till finländska odlare där vi samlade in information om odlarnas synpunkter på olika odlingsmetoder, klimatförändringarna, jordbrukets framtid och odlarnas personliga värderingar.

Över 4 400 odlare runt om i Finland, från alla produktionsgrenar deltog i enkäten. Du kan läsa mer om enkäten på https://www.opal.fi/kyselytutkimus2018/ (på finska). Resultaten av enkäten har analyserats och kommer att användas för vetenskaplig publikation.

Tack för att du tog dig tid att svara på enkäten, dina svar var viktiga!

Klimatdebatten inom jordbruket har varit livlig under de senaste två åren, och med denna enkät vill vi ta reda på vilka tankegångar odlarna har nu. Denna gång ställer vi frågor om klimatförändringarna och nyttjandet av torvjordar.

Undersökningen är anonym och svaren behandlas strikt konfidentiellt. Uppgifter om enskilda svarspersoner publiceras inte. Personuppgifterna behandlas enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679). En integritetsdeklaration gällande behandlingen av personuppgifter inom undersökningen finns här (på finska).

Enkäten ingår i det mer omfattande projektet OPAL-Life. Frågorna om torvjordar har utformats av Pellervo ekonomisk forskning PTT. Enkäten ingår i PTT:s projekt om nyttjande av torvjordar inom jord- och skogsbruket (TURVA).

Mer information om undersökningen lämnas av

forskare Jaana Sorvali, 050 4354 910, jaana.sorvali@luke.fi

frågorna om torvjordar av Emmi Haltia, 040 1648 169, emmi.haltia@ptt.fi.