Kyselytutkimus suomalaisesta maataloudesta viljelijän näkökulmasta

Toteutimme alkuvuodesta 2018 laajan kyselytutkimuksen, jolla keräsimme uutta tietoa maatalouden tärkeimmän toimijajoukon, viljelijöiden, näkemyksistä. Teemoja kyselyssä olivat viljelymenetelmät, ilmastonmuutos, tulevaisuuden näkymät sekä viljelijöiden arvot. Kyselyyn vastasi yhteensä 4401 viljelijää. Tällä hetkellä analysoimme vastauksista koottua aineistoa, sekä kirjoitamme tuloksia julkaisuiksi. Hankkeessa toteutetaan myös toinen kysely, jonka tiedonkeruu alkaa alkuuodesta 2020. Toisen kyselyn tarkoituksena onsyventää ensimmäisessä kyselyssä käsiteltyjä teemoja ja tutkia onko mielipiteissä tapahtunut jonkinlaisia muutoksia.

Vuoden 2018 kysely toteutettiin sähköisesti ja se lähetettiin sähköpostitse kaikille suomalaisille maatalousyrittäjille, jotka olivat saaneet maataloustukia vuonna 2016. Vastanneiden kesken arvottiin drone (arvo 1000 e), ja palkinto toimitettiin voittajalleen kesällä 2018.

Kysely koostui pääasiassa monivalintakysymyksistä, joiden lisäksi osa vastauksista oli avoimia. Saamamme vastaukset muodostavat tieteellisen tutkimusaineiston, jonka avulla viljelijöiden näkemykset saadaan kootusti esille. Kysely on osa Luonnonvarakeskuksessa toteutettavaa laajempaa kestävää maataloutta koskevaa OPAL-Life-hanketta.

Kyselyn tieteellisen tutkimuksen rekisteriseloste on luettavissa täältä. Aineistoa käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti.


Mitä halusimme selvittää kyselyllä?

Viljelijöiden ilmastonmuutosnäkemykset

Tutkimme viljelijöiden näkemyksiä ilmastonmuutoksesta sekä heidän käsityksistään siitä, miten ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan suomalaiseen maatalouteen. Selvitimme myös viljelijöiden ajatuksia maatalouden ilmastovaikutuksista.

Viljelijöiden omakohtaiset havainnot muutoksista omassa lähiympäristössä

Selvitimme, ovatko viljelijät kohdanneet erilaisia haittoja tai hyötyjä omilla tiloillaan tai lähialueillaan 2000-luvun aikana.

Viljelijöiden suhtautuminen toimenpiteisiin

Otimme selvää, miten viljelijät suhtautuvat ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumiskeinoihin, eli mitkä toimenpiteet ovat viljelijöistä hyväksyttävimpiä. Lisäksi selvitimme viljelijöiden näkemyksiä maatalousympäristön monimuotoisuutta ylläpitävistä ja lisäävistä toimenpiteistä.

Toimenpiteiden toteutus ja toteutusaikomukset

Kysyimme, mitä hillintä-, sopeutumis- ja monimuotoisuustoimenpiteitä viljelijät ovat jo toteuttaneet sekä mitä ja milloin he aikovat toteuttaa tulevaisuudessa.

Mielipiteet vastuusta ja vaikutusmahdollisuuksista

Kyselimme viljelijöiltä mielipidettä siitä, kenelle vastuu ilmastonmuutoksen hillinnästä kuuluu, ja tulisiko jonkin tahon (esim. viljelijät itse, maataloussektori tai EU) kantaa nykyistä enemmän vastuuta. Lisäksi tiedustelimme, onko yksittäisen viljelijän toiminnalla merkitystä ilmastonmuutoksen hillinnässä ja kokevatko viljelijät voivansa vaikuttaa asiaan.

Mielipiteet suomalaisen maatalouden tulevaisuudesta

Otimme selvää, miten viljelijät uskovat suomalaisen maatalouden muuttuvan tulevaisuudessa, ja millainen tulevaisuusvisio olisi heistä toivottava.

Arvot

Yleisten arvojen teoriaan pohjaten pyysimme viljelijöitä vastaamaan kysymyksiin, joissa heidän tuli peilata omia tavoitteitaan esimerkkihenkilöön. Tämän kyselyosan tarkoituksena on tutkia suomalaisten viljelijöiden arvoja.

Taustatekijöiden vaikutus

Keräsimme kyselyn yhteydessä taustatietoja vastaajista sekä heidän maatiloistaan, jotta voisimme selvittää miten nämä muuttujat vaikuttavat viljelijöiden mielipiteisiin. Kyselyn tuloksia raportoidaan kuitenkin ainoastaan tilastollisina kokonaisuuksina ja tekstikappaleina ilman tunnistetietoja.