Projektet OPAL-Life består av åtta arbetspaket som presenteras kort nedan. Det finns mer detaljerad information om arbetspaketen på de finsk- och engelskspråkiga webbplatserna.

C1: Nyckelnätverk i projektet

Jordbruket och livsmedelsproduktionen verkar i en komplex miljö, där man måste ta hänsyn till såväl åkrar, väder och infrastruktur som en mängd ekonomiska och politiska faktorer. Europeiska unionen och Finlands nationella jordbrukspolitik har stor inverkan på vad som odlas, i vilken omfattning och hur allt detta är lönsamt. Jordbruksstöden är en viktig del av nästan alla finländska odlares vardag. Läs mer på finska/engelska.

C2: Metoder och verktyg för optimering av markanvändningen

Inom projektet OPAL-Life undersöks hur användningen av åkermark kan optimeras genom att fokusera produktionsinsatserna rätt: vid behov genom att öka dem på högavkastande skiften och minska dem på lågavkastande skiften. Detta möjliggör bättre skörd på de bästa åkerskiftena samtidigt som de sämst avkastande skiftena kan användas för annat. Genom dessa åtgärder kan bl.a. klimatvinster uppnås genom att andelen åkerareal som ska bearbetas kraftigt minskar och andelen året runt-vegetation ökar. Läs mer på finska/engelska.

C3: Testning av optimeringsverktyg och bedömning av effekter

Optimeringsverktyget testas på pilotgårdarna. Odlarna får optimeringskartor för de åkrar som hör till deras gårdar och kartorna gås igenom tillsammans med forskare. Utifrån respons från odlarna görs nödvändiga ändringar i verktyget. Dessutom bedöms effekterna av de föreslagna ändringarna av markanvändningen på miljön och gårdens ekonomiska produktivitet på både gårds- och områdesnivå. Läs mer på finska/engelska.

C4: Social acceptans och ekonomisk hållbarhet av ändringar av markanvändningen

Social acceptans är en dimension som löper som en röd tråd genom alla åtgärder inom OPAL-projektet, och åtgärderna genomförs genom nära samarbete med odlarna och andra intressenter. I projektet är det viktigt att i fråga om ändringar av markanvändningen känna till de faktorer som utgör hinder för verkställandet samt förnyelsebehoven.

På ett fåtal av pilotgårdarna i OPAL-Life tillämpas på gårdsnivå en växtföljdsmodell som maximerar vinsten och samtidigt minimerar variationerna i täckningsbidraget. Med modellen är det möjligt att beakta åkeranvändning, växtföljd, kvävegödsling, växtskydd och kalkning på olika åkerskiften. Ekonomiskt sett ger modellen gårdarna en optimal växtföljdsplan för upp till 30 år framåt och den kan utnyttjas vid jämförelse av olika beslutsförslag. Läs mer på finska/engelska.

D1: Dämpande effekter av ändringar av markanvändningen och ändringarnas betydelse för markens bördighet och mångfald

Inom OPAL-Life övervakas växthusgasutsläppen från olika åkerjordar genom försök som genomförs på odlarnas åkrar. På pilotgårdarna undersöks också hur man lyckas med att återställa åkrar som är i dåligt skick. Effekterna av markanvändningen på de levande organismernas mångfald utreds i fråga om både fåglar och däggdjursvilt med hjälp av omfattande befintligt material. Läs mer på finska/engelska.

E1: Kommunikation

Kommunikationen sker tillsammans med samarbetspartnerna i projektet. Målet är att informera en så bred målgrupp som möjligt både i Finland och utomlands om resultaten av OPAL-Life. Läs mer på finska/engelska.

F1: Administration

Naturresursinstitutet har huvudansvaret för projektadministrationen, men arbetet görs tillsammans med de övriga samarbetsparterna i projektet samt Europeiska kommissionen. Läs mer på finska/engelska.

F2: After-Life

Mot slutet av projektet görs en plan över hur arbetet och implementeringen av resultaten ska fortsätta efter projektets slut. Läs mer på finska/engelska.