Maatalous Lapissa

Maatilatalouden merkitys harvaan asutun alueen elinvoimaisuuden, työpaikkojen, palveluiden ja infrastruktuurin ylläpitäjänä sekä toimivuuden takaajana on merkittävä. Maatila käyttää alueellaan erilaisia palveluita ja tuottaa niitä. Tilan käyttämät palvelut ovat sekä julkisen, että yksityisen sektorin tuottamia. Maatila raaka-ainetuotannon kautta mahdollistaa jalostusrakenteen maaseudulle. Maatila tuottaa lähipalveluita kuten koneurakointia ja kiinteistöpalveluita vakituisille asukkaille ja loma-asukkaille. Maatila on harvaan asutulla alueella ulkopuolisten ostopalveluiden mahdollistaja jolloin maatilan avulla saadaan paikallisesti suurhankintaedut.

Maatila on osa ympäröivää lähiyhteisöä. Maatilan merkitys osana yhteisöä kasvaa sen mukaan mitä suurempi rooli sillä on alueensa elinkeinorakenteessa. Maatilan merkitys vaihtelee sen mukaan millainen on viitekehys jossa se sijaitsee ja mikä on maatilan tuotantorakenne. Maatila ei ole vain tuotantoyksikkö vaan kyläalueen ulkoisen ja sisäisen kuvan rakentaja.

Maatilat sijaitsevat maantieteellisesti ja yhteiskuntarakenteen kannalta hyvin erilaisissa viitekehyksissä. Kaikilla maatiloilla on tärkeä tehtävä osana lähiyhteisöä ja yhteiskuntarakennetta. Maatiloilla on erilainen merkitys Tunturi-Lapin alueella, Itä-Lapissa, Kemi-Tornio alueella tai Koillismaalla. On syytä tarkastella mitkä ovat ”hyvän maatilan” kriteerit eri puolilla Lappia. Nämä mallinnukset ovat hyvänä pohjana tulevaisuuden maatalous- ja aluepolitiikalle. Hankkeessa lähestytään maataloutta taloudellisen, sosiaalisen ja yhteiskunnallisen näkökulman kautta.

Hankkeen ydintehtävä on tuottaa mittaristo jolla voidaan tarkastella miten maatila, jolla on sen toimintaan tarvittavat resurssit (metsä, peltomaa, eläimet, osaaminen, koneet) voi toimia kannattavasti erityyppisessä maaseutuympäristössä sen omassa viitekehyksessä.

Tätä tarkoitusta varten toteutetaan kysely Lapin maatilayrittäjille. Miksi toiset tilat menestyvät ja toiset eivät, vaikka resurssit ovat yhtäläiset? Hyvän maatilan määrittämisen kannalta tärkeät tiedot löytyvät vain maatilayrittäjiltä, siksipä käännymme näissä kysymyksissä puoleenne. Metsätalous on myös olennainen osa maatilatalouden kokonaisuutta ja tulon muodostusta. Tästä johtuen kysymykset koskettavat myös maatilan metsänhoitoa.

Tutkimuksen tuloksia käytetään maatilojen menestystekijöiden määrittelyyn ja lappilaisen maaseudun kehittämiseen sekä poliittiseen päätöksentekoon, jotta entistä useampi tila Lapissa voisi olla Hyvä Maatila.

Kyselyn tietosuojaseloste on luettavissa linkin takaa: Tietosuojaseloste Hyvä maatila.

Kysely lähetetään vastaajille alkuvuodesta 2020 ja tulokset julkaistaan loppuvuodesta 2020.

 

Hankkeen toteuttajat: