OPAL:in tutkija Jaana Sorvali vierailee kevättalvisin jokaisella 20 pilottitilalla, haastattelee tilallisia ja nauhoittaa keskustelut tutkimusaineistoksi. Haastattelut ovat puoliavoimia, eli niissä on vapaata keskustelua ohjaava kysymysrunko. Kysymyksistä osa toistetaan joka vuosi, jotta mahdollisia muutoksia ja niihin vaikuttaneita syitä voitaisiin arvioida.

Haastatteluiden kysymykset liittyvät seuraaviin aiheisiin:

Taustatiedot

Taustoja selvitettiin ensimmäisellä haastattelukierroksella vuonna 2016. Kysymykset liittyivät tilan ja viljelijän piirteisiin sekä historiaan.

Tilanpito

Ensimmäisessä haastattelussa vuonna 2016 selvitettiin tarkasti tilan senhetkinen tilanne. Tuolloin kysyttiin muun muassa suurimmista haasteista ja ilonaiheista, stressistä ja työssä jaksamisesta sekä taloudellisesta tilanteesta. Tämän jälkeen tilalla tapahtuneet muutokset käydään läpi vuosittain.

Kasvukaudet – suunnitelmat ja tyytyväisyys

Tulevaa kasvukautta koskevista suunnitelmista kysytään jokaisella haastattelukierroksella. Vastaavasti kysytään, toteutuivatko edellisvuoden suunnitelmat ja olivatko viljelijät tyytyväisiä edelliseen kasvukauteen. Haastatteluissa selvitetään myös, muuttuvatko suunnitelmat vuosien aikana ja jos muuttuvat, niin miten ja miksi.

Päätöksenteko

Haastatteluiden avulla selvitetään, mitkä tekijät vaikuttavat pilottiviljelijöiden viljelypäätöksiin (muun muassa lajivalinnat ja viljelytoimet). Tähän teemaan liittyviä kysymyksiä esitettiin ensimmäisellä haastattelukierroksella vuonna 2016, jolloin pilottiviljelijöiltä kysyttiin myös valmiudesta muuttaa omaa toimintaansa tarpeen vaatiessa.

Tulevaisuus

Pilottiviljelijöiltä kysytään joka vuosi, millaiseksi he uskovat oman tilansa toiminnan ja koko suomalaisen maatalouden kehittyvän tulevaisuudessa.

Kestävä tehostaminen

Haastatteluissa keskustellaan sekä kestävästä tehostamisesta että siihen kuuluvista viljelytoimenpiteistä. Pilottiviljelijöitä pyydetään kertomaan, mitä kestävän tehostamisen toimenpiteitä he olisivat valmiita toteuttamaan. Mikäli toteutuksella on esteitä tai viljelijät kokevat tarvitsevansa toteutukseen kannustimia, pyydetään heitä kertomaan niistäkin.

Ilmastonmuutos

Pilottiviljelijöiltä kysytään, miten he ajattelevat ilmastonmuutoksen vaikuttavan sekä omaan tilaan että koko suomalaiseen maatalouteen. Lisäksi heitä haastatellaan suhtautumisesta ilmastonmuutokseen ja hillintä- ja sopeutumistoimenpiteisiin. Kolmas teema on vastuunjako, eli se, kenen kuuluisi ottaa vastuu hillintä- ja sopeutumistoimenpiteiden toteuttamisesta. Myös viljelijöiden omaa toimintahalukkuutta ja mahdollista tuen tarvetta selvitetään.

Optimointi

Pilottitiloille PeltoOptimi -työkalun pilottiversiolla tehdyistä optimointikartoista kerättiin palautetta vuoden 2018 haastatteluissa. Viljelijöiltä kysyttiin, kuinka he suhtautuvat optimointiin ylipäätään, ja kuinka hyödyllisenä he sitä pitävät. Kysymyksiä esitettiin myös työkalun kehittämisideoista, viljelijöiden halusta toimia tulosten neuvomalla tavalla sekä optimoinnin esteistä.