Paketissa C1 luodaan pilottitilojen verkosto, määritetään hankkeen tärkeimmät yhteistyöverkostot ja selvitetään maatalousmaankäytön optimointiin vaikuttavia poliittisia tekijöitä.


Politiikka-analyysi

Nykyistä maatalouden tukijärkestelmää ei voi jättää huomioimatta muutosta suunniteltaessa ja OPAL-hankkeen ensimmäinen askel olikin selvittää, miten hankkeemme ydinajatukset sopivat yhteen nykyisten maataloutta säätelevien politiikkojen kanssa. Englanninkielinen politiikka-analyysi on luettavissa alla. Appendix 1 liitteeseen on kootusti kuvattu EU:n yhteisen maatalouspolitiikan sekä kansallisten ilmasto- ja energia-, sekä metsäpolitiikan tavoitteita, joilla on yhtymäkohtia OPAL-Life -hankkeeseen.

Policy review report: Optimising land use to mitigate climate change in Finland

Appendix 1

Selvitys hankkeen pilottialueista

Jotta hankkeen tuloksia voidaan soveltaa mahdollisimman laajasti Suomessa ja myös muilla vastaavanlaiset tuotanto-olosuhteet omaavilla alueilla Euroopassa, OPAL jalkautuu neljälle alueelle Suomessa. Alueet on valittu edustamaan Suomen erilaisia maaperätyyppejä sekä tuotantosuuntia mahdollisimman kattavasti. Valmiiksi käytettävissä olevien tietojen ja tutkimustulosten olemassa olo oli myös alueiden valinnassa tärkeää, samoin kuin aktiivinen neuvontaverkosto. Hankealueiden tilojen joukosta kootaan OPAL -hankkeen pilottiviljelijäverkosto.

Survey on potential demonstration areas

Pilottitilojen verkosto

Teemme työtä viljelijöiden kanssa, jotta ymmärtäisimme minkälaiset ratkaisut ovat viljelijän arjessa mahdollisia. OPAL-Life hankkeessa tutkitaan, miten pellon käyttöä voidaan optimoida kohdentamalla tuotantopanokset oikein: tarvittaessa lisäämällä niitä korkeatuottoisilla lohkoilla ja taas vähentämällä heikkotuottoisemmilla. Tätä kysymystä tarkastellaan monesta näkökulmasta, jotta niin ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset tekijät on mahdollista ottaa huomioon.

Hankkeessa on mukana 20 tilaa neljältä suuralueelta: Ruukki, Maaninka, eteläinen rannikkoseutu ja Varsinais-Suomi – Häme – Satakunta.

Hankkeen onnistumisen kannalta tärkeää on koota kattavat tiedot pilottitilojen peltolohkoilta ja seurata erilaisia muutoksia pitkällä aikavälillä. Viljelijöiden mielipiteitä ja asenteita tutkitaan kerran vuodessa tapahtuvin haastatteluin. Pilottitilat ovat sitoutuneet seuraavanlaiset elementit sisältävään yhteistyöhön:

 • Sitoutuminen yhteistyöhön mahdollisuuksien mukaan koko hankkeen keston ajaksi (2016-2020)
 • Tilatunnuksen luovuttaminen taustatietojen hakemista varten
 • Suostuminen tilatietojen ja haastatteluaineistojen tutkimukselliseen käyttöön
 • Suostuminen maaperänäytteiden ottoon ja peltolohkojen lennokkikuvauksiin näihin toimiin osallistuvien tilojen osalta
 • Suostuminen hankkeesta kertovan infotaulun pystyttämiseen tilalle
 • Osallistuminen noin kerran vuodessa pidettävään henkilökohtaiseen haastatteluun (tutkija vierailee tilalla yhdessä sovittuna aikana; ensimmäisen kerran maaliskuussa 2016).
 • Ympäristösitoumuksen tehneiltä viljelijöiltä 5-vuotisen viljelykiertosuunnitelman luovuttaminen tutkimuskäyttöön

Osallistuvan viljelijän on mahdollista kehittää oman tilansa toimintaa tuottavampaan ja ympäristöystävällisempään suuntaan yhdessä tutkijoiden kanssa.

Kaikki hankkeeseen osallistuvat viljelijät saavat omaan käyttöönsä:

 • Selvityksen oman tilan saavutettujen ja potentiaalisten satojen erotuksesta (satokuilusta), satokuiluun vaikuttavista syistä ja ehdotuksia satotason nostamiseksi
 • Mahdollisuuden hyödyntää yhteistyössä ensimmäisten joukossa hankkeessa kehitettävää pellonkäytön optimointi (PeltoOptimi)-työkalua

Osa hankkeeseen osallistuvista viljelijöistä saa myös omaan käyttöönsä:

 • Tilan maaperäanalyysin ja maaperän tilan seurannasta kertyvän aineiston
 • Kattavat laskelmat tilanpidon päätösten taloudellisista seurauksista
 • Tietoa tuotannon kestävää tehostamista tukevista toimenpiteistä, kuten viljelykierroista ja tuotantopanosten käytön kohdentamisesta.

OPAL-Life pilottitilojen valintaprosessi

Yhteistyöverkostot

OPALin toimintatapa on verkostomainen, mikä tarkoittaa että hanketta tehdään yhdessä asianomaisten toimijoiden kanssa. Hankkeen ydintiimiin kuuluvat hankekumppanien edustajat, mutta toimimme läheisessä yhteistyössä pilottitilojemme viljelijöiden sekä muiden asiantuntijoiden kanssa ympäri Suomen.