Arvioimme maankäyttömuutosten vaikutuksia ympäristöön, erityisesti kasvihuonekaasupäästöihin ja monimuotoisuuteen.


Maankäyttömuutosten hillintävaikutus

Monitoroimme erilaisten peltomaiden kasvihuonekaasupäästöjä viljelijöiden pelloille perustetuilla kokeilla.Lisäksi etsimme ilmastoviisaita maankäyttömuotoja mahdollisen tuotannon tehostamisen vapauttamille peltohehtaareille. Keräämme aineistoa useilta tiloilta kolmelta eri peltotyypiltä: 1) intensiivisesti viljeltävä lohko, 2) laajaperäinen nurmilohko ja 3) metsitetty peltolohko. Mittaamme lohkoilta kasvihuonekaasupäästöjä sekä biomassan tuotantoa. Lisäksi otamme pelloilta maanäytteitä, joista arvioidaan maaperän hiilivaraston tila.

Eteneminen: Kasvihuonekaasumittaukset ovat valmiit, mutta biomassamittaukset ja maaperäanalyysit ovat kesken. Päästömäärien muutoksia eri maankäyttöskenaarioissa mallinnetaan.

Maankäyttömuutosten vaikutukset monimuotoisuuteen

Selvitämme maankäyttömuutosten vaikutusta eliöstön monimuotoisuuteen sekä lintujen että riistanisäkkäiden osalta. Aineistona käytämme aiemmin koottuja suuria aineistoja. Arvioimme lajien yleisyyttä suhteessa pellonkäyttöön pilottitiloilla ja monitoroimme maankäytön vaikutuksia monimuotoisuuteen myös maanlaajuisesti erilaisten tulevaisuusskenaarioiden perusteella.

Eteneminen: Aineistoa analysoidaan.

Monipuolisten viljelykiertojen käyttäminen sopeutumiskeinona

Monitorointiin liittyy myös tutkimus monipuolisten viljelykiertojen käytöstä sopeutumiskeinona ilmastonmuutokseen. Arvioimme olemassa olevien aineistojen avulla millaiset viljelykierrot ovat vahvoilla tulevaisuuden ilmastossa. Tietolähteenä toimivat pitkän aikavälin säätilastot ja arviot ilmastonmuutoksen vaikutuksista.

Eteneminen: Selvitystyö on aloitettu.

Huonokuntoisten peltojen palauttaminen tuotantoon

Tutkimme huonokuntoisten, esimerkiksi tiivistyneiden ja muutoin tuotantokykynsä menettäneiden peltojen palauttamista ruoantuotantoon. Teemme kokeita osalla pilottitiloista.

Eteneminen: Selvitystyö on aloitettu.