Tässä työpaketissa kehitetään ensimmäinen versio maatalousmaankäytön optimointityökalusta yhdessä PeltoOptimi -hankkeen kanssa.


Satokuiluanalyysit

Satokuilu tarkoittaa saadun ja potentiaalisen sadon erotusta. Suomessa satokuilut ovat verrattain suuret ja OPAL-Life -hankkeen pilottitilojen avulla selvitetään satokuilujen kokoa, niiden syitä ja keinoja satotasojen nostamiseksi.

Menetelmiä ovat:

  • Olemassa olevien data-aineistojen analyysi ja linkittäminen muuhun aineistoon.
  • Satelliittiaineistojen avulla tehtävät arviot peltolohkojen biomassatuotannosta viimeisten kymmenen vuoden aikana.
  • Lennokkipohjainen kartoitusmenetelmä, jossa hyperspektri- ja RGB-kamerat tuottavat peltolohkoilta 3D-mallin ja hyperspektrimosaiikin. 3D-mallia voidaan käyttää kasvuston korkeuden määritykseen ja sitä kautta biomassan määrän arviointiin. Hyperspektrin avulla voidaan myös määrittää biomassan määrää sekä sillä voidaan mitata lehtivihreää, joista on mahdollista mallintaa kasvien typpipitoisuuksia.
  • Keskustelut pilottitilojen viljelijöiden kanssa peltolohkojen sadontuottokykyyn vaikuttaneista tekijöistä.

Lue lisää lennokkipohjaisista kartoitusmenetelmistä täältä.

Eteneminen: Analyysit pilottitiloilla ovat valmiit. Kaukokartoitusmateriaali on kerätty ja sitä käsitellään. 

Muut optimointityökalussa huomioon otettavat tekijät

Satokuilujen lisäksi otamme huomioon peltolohkojen ominaisuudet. Otamme huomioon tilakoon (ha), lohkokoon (ha), lohkon etäisyyden tilakeskuksesta (m), lohkon muodon, kaltevuuden (%), etäisyyden vesistöistä (m), vallitsevan maalajin ja omistussuhteen. Lisäksi huomioimme viljelyn logistiset edut.

Eteneminen: Tehtävä on valmis. Selvitys huomioon otettavista lohko-ominaisuuksista on tehty.

Palautteen kerääminen

Keräämme palautetta peltojenkäytön optimointityökalusta ja optimoinnista laajemmassa mittakaavassa. Palautetta kerätään sekä pilottiviljelijöiltä että laajemmalta viljelijäkunnalta.

Eteneminen: Pilottitilallisilta on kerätty palautetta heidän tilojaan koskevista optimointituloksista. Työkalun käyttöönoton jälkeen palautetta kerätään myös laajemmalta viljelijäyhteisöltä.

Lohkojen heikkotuottoisuuteen, laajaperäistämiseen ja metsittämiseen johtavien syiden selvittäminen

Selvitämme, mitkä tekijät ovat johtaneet lohkojen heikkokuntoisuuteen ja mitkä ovat tekijöiden keskinäiset painotukset. Keräämme aineistoa haastattelemalla pilottiviljelijöitä ja tekemällä maaperäanalyysejä.

Eteneminen: Syitä on selvitetty pilottitilallisten haastatteluissa. Maaperäanalyysit ovat kesken.