Testaamme optimointityökalua sekä monitoroimme maankäyttömuutosten vaikutuksia viljelykiertoihin ja tuotantokapasiteetteihin.


Työnkalun käyttöönotto

Ennen varsinaista käyttöönottoa työkalun toimintaa testataan pilottitiloilla. Kaikille tiloille tuotetaan maankäytön suunnitelma peltokartan muodossa.  Kartta havainnollistaa peltolohkot, jotka on jaettu kestävästi tehostettaviin, laajaperäistettäviin ja metsitettäviin lohkoihin. Karttojen lisäksi huomioidaan vaikutukset tilan kokonaistuotantoon.Tuloksista keskustellaan viljelijöiden kanssa ja niitä verrataan nykyiseen maankäyttöön. Kestävästi tehostettavien peltojen sadontuotantoa seurataan viljelijöiden satoarvioiden ja olemassa olevien sekä hankkeessa tuotettujen satelliittiaineistojen sekä tilastollisen mallinnuksen avulla. Viljelijän kokemusta korkeimmista saavutetuista satotasoista käytetään vertailumateriaalina saavutettavissa oleville satotasoille.

Eteneminen: Työkalun pilottiversiolla on tehty kartat jokaisella pilottiviljelijälle vuonna 2017. Kartoista kerättiin palautetta, jonka käsittely on käynnissä. Työkalun laajamittainen käyttöönotto tapahtuu vuoden 2019 aikana.

Maatalousmaankäytön optimoinnin vaikutukset viljelykiertoihin

Arvioimme mahdollisia muutoksia viljelykierroissa, kun ruuantuotanto on kohdennettu parhaiten tuottaville pelloille. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutokset voivat olla merkittäviä ja mahdollistaa tällä hetkellä vähän hyödynnettyjen viljelykasvien laajamittaisen viljelyn.  Myös aiempien tutkimushankkeiden tuottamaa tietoa näiden viljelykasvien käyttöönoton arvioidusta ajankohdasta käytetään ennusteissa.

Eteneminen: Arvio on viimeistelyvaiheessa.

Maatalousmaankäytön optimoinnin vaikutukset tuotantokapasiteettin tilatasolla ja alueellisella tasolla

Arvioimme, kuinka paljon kokonaissatojen määrät muuttuvat, kun tuotanto osalla lohkoista tehostuu ja osalla laajaperäistyy. Alueelliset muutokset perusviljelykasvien kokonaistuotannossa saadaan yhdistämällä kaikki tila- ja peltolohkokohtaiset muutokset tuotantotehossa. Arvioituja alueellisia tuotantomääriä eri maankäyttöskenaarioissa verrataan nykyisiin kokonaistuotantomääriin.

Eteneminen: Arviot ovat viimeistelyvaiheissa.