Mitä on sosiaalinen hyväksyttävyys?

Jonkin asian tai toimenpiteen hyväksyttävyys rakentuu useista osista, jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Yleisesti ottaen toimenpide on hyväksytty, jos se koetaan reiluna ja oikeidenmukaisena tai tarpeellisena jonkin toisen asian aikaansaamiseksi.

OPAL-hankkeessa tutkitaan, kuinka hyväksytyiksi kestävään tehostamiseen ja ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät toimenpiteet koetaan ja mitä nämä hyväksyttävyyteen vaikuttavat asiat ovat kestävän tehostamisen ja ilmastonmuutoksen asiayhteydessä.

Toisaalta OPAL-hanke myös omalta osaltaan rakentaa hyväksyttävyyttä uusille menetelmille ottamalla keskeiset sidosryhmät mukaan kehitystyöhön.

Pilottitilallisten vuosittaiset haastattelut ja tapaamiset

OPAL:in tutkija Jaana kiertää hankkeen ajan vuosittain kaikki 20 pilottitilaa ja haastattelee pilottiviljelijöitä henkilökohtaisesti. Ensimmäiset haastattelut tehtiin keväällä 2016, ja viimeinen neljästä haastattelukierroksesta tullaan järjestämään tulevan kevään 2019 aikana. Haastatteluaineistoa on kerätty muun muassa tilanpidosta, viljeljöiden tulevaisuudennäkymistä sekä ilmastonmuutokseen, kestävään tehostamiseen ja optimointituloksiin liittyvistä ajatuksista. Nauhoitettua aineistoa analysoidaan parhaillaan, ja siitä tehdään erilaisia analyysejä. Lue lisää haastatteluista ja niiden sisällöistä täältä.

Hankkeen pilottitilalliset kutsutaan vuosittain tapaamiseen, jossa hankkeen tuloksista on mahdollista keskustella isommalla porukalla (lue lisää vuosien 2016 ja 2017 tai 2018 tapaamisista).

Kolmas haastattelukierros tehtiin keväällä 2018. Haastatteluissa on kerätty yksityiskohtaista tietoa monelaisista teemoista.

 

Kyselyt laajemmalle viljelijäyhteisölle

Määrällistä otetta OPALin viljelijäyhteistyöhön tuo kaksi kertaa hankkeen aikana toteutettava kysely, joka suunnataan laajemmalle viljelijäyhteisölle. Ensimmäinen kysely järjestettiin alkuvuodesta 2018 ja toinen tullaan lähettämään viljelijöille vuoden 2020 alussa. Kyselyissä mielenkiinnon kohteena ovat viljelijöiden arvot, ilmastonäkemykset, mielipiteet kestävän tehostamisen menetelmistä sekä maatalouden tulevaisuuskuvista.

Lue lisää hankkeen ensimmäisestä kyselytutkimuksesta täältä. Sivulla kerrotaan tarkemmin vuoden 2018 kyselystä ja siitä, mitä kyselyillä halutaan selvittää.

Vuoden 2020 kyselyä valmistellaan parhaillaan ja lisätietoja päivitetään tänne.

Joukkoistaminen

Joukkoistaminen on toimintaa, jossa ongelmanratkaisuun tai tiedonhakuun haetaan vastauksia hajautetusti, isolta joukolta asiantuntijoita. Joukkoistaminen toteutettiin OPAL-hankkeessa kahdessa osassa elo-syyskuussa 2017: työpaja ympäristö- ja poliittisten nuoriso- sekä opiskelijajärjestöjen edustajille sekä työpajan jälkeen avautuva kysely laajemmalle yleisölle Tricider-joukkoistamisalustalla.

Joukkoistamisen avulla halusimme laajentaa keskustelua maataloustoimijoiden ulkopuolelle sekä kerätä hyviä ideoita ja näkökulmia hankkeen teemoihin, kuten kestävään tehostamiseen sekä maatalouden tulevaisuuteen. Lue lisää tästä!

Tutustu joukkoistamisen tuloksiin: Joukkoistamisprojektin raportti.